Linki do stowarzyszeń pacjentów
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Psoriasis”
  Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób chorych spotykających się na forum internetowym www.luszczyca.org.pl. Jego celem jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę i ich rodzin. Zajmuje się między innymi:
  - informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach ludzi chorych
  - działanie w kierunku poprawy jakości życia chorych na łuszczycę, poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia,
  - organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia,
  - inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących specyficznych potrzeb osób z łuszczycą i sposobu zaspokajania tych potrzeb,
  - otaczanie szczególną opieką osób najciężej dotkniętych chorobą i osób ze „świeżym” rozpoznaniem łuszczycy, w tym organizowanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich najbliższego otoczenia w formie poradnictwa, spotkań, szkoleń i warsztatów terapeutycznych.
  Stowarzyszenie „Psoriasis” ma siedzibę w Bydgoszczy.
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Szczecinie
  Cele Stowarzyszenia:
  - Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę.
  - Współdziałanie ze służbą zdrowia w dążeniu do wyeliminowania łuszczycy ze społeczeństwa.
  - Działanie w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych i ich rodzin na temat łuszczycy.
  - Wdrażanie współczesnych metod leczenia, szczególnie w warunkach domowych.
  - Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych.
  - Poprawa jakości życia chorych na łuszczycę.
  - Reprezentowanie chorych i ich rodzin oraz opiekunów, a w szczególności członków Stowarzyszenia w stosunkach z jednostkami służby zdrowia , oświaty i wychowania oraz innymi organizacjami i instytucjami.
  Facebook FanPage
 • Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie
  Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie powstało w 1993 roku, jako pierwsza organizacja w Polsce skupiająca pacjentów z łuszczycą. Jej podstawowe cele działania to przede wszystkim współpraca ze służbą zdrowia w zakresie szerzenia wiedzy o przyczynach i przebiegu choroby, o współczesnych metodach leczenia, zwłaszcza w warunkach domowych, współpraca ze stowarzyszeniami, których założeniem jest praca na rzecz ludzi chorych, a także integracja ludzi potrzebujących pomocy. Już na początku swojej działalności Stowarzyszenie zapoczątkowało cykliczne spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia, na których lekarze dermatolodzy wygłaszają prelekcje na tematy związane z łuszczycą. Spotkania są również okazją do wymiany własnych doświadczeń poprzez omawianie swoich przypadków choroby i leczenia. Co jakiś czas zapraszani są także przedstawicieli firm produkujących leki na łuszczycę, którzy omawiają i prezentują skuteczność oferowanych preparatów.
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę we Wrocławiu
  Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę powstało 23 sierpnia 2008 roku z inicjatywy osób zmagających się z łuszczycą od wielu lat. Opiekunami medycznymi stowarzyszenia zostali prof. zw. dr hab. Eugeniusz Baran oraz dr n. med. Piotr Pluciński. Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz ich rodzin. Wraz z innymi stowarzyszeniami chorych na łuszczycę w Polsce (w październiku 2009 roku powstała UNIA STOWARZYSZEŃ) jest uczestnikiem prac legislacyjnych mających na celu poprawę komfortu życia osób cierpiących na łuszczycę (dostęp do nowoczesnych metod leczenia, umieszczenie łuszczycy na liście chorób przewlekłych). Ważnym celem jest również budowanie świadomości społecznej, która obudzi w osobach zdrowych chęć pomocy i tolerancji, której brak odczuwany jest w codziennym życiu. Środkiem do osiągnięcia tego celu mają być spotkania integracyjne, wykłady oraz grupy wsparcia.
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z cienia” w Poznaniu
  Pomysłodawcą Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z Cienia” jest Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski. Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii UM w Poznaniu.
  Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę, informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach osób chorych, działanie w kierunku poprawy jakości życia poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia oraz organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia.
 • Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala nadziei” w Gdańsku
  Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  - rejestracje i przyjmowanie chorych oraz członków ich rodzin w poczet członków
  - organizowanie szkoleń dla chorych i członków ich rodzin
  - organizowanie i współdziałanie w organizowaniu życia kulturalno-oświatowego, rozrywkowego i sportu
  - wymianę doświadczeń leczniczo- rehabilitacyjnych między chorymi
  - akcje wydawnicze przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów
  - pomoc chorym w uzyskaniu leków
  - rozwijanie działalności popularyzatorsko-informacyjnej za pośrednictwem środków masowego przekazu
  - prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności
 • Fundacja „Tak, mam łuszczycę”
 • Krakowskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Promyk nadziei”